Đề tài Một số nhận định cá nhân về vấn đề sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày nay, trong điều kiện nền kinh và tế thị trường, các quy luật cạnh tranh, quy luật cung – cầu, và đặc biệt là xu hướng toàn cầu hóa về kinh tế, một mặt đòi hỏi nâng cao sức mua đối ngoại của đồng tiền Việt Nam và hướng tới trên lãnh thổ Việt Nam chỉ sử dụng đồng tiền của Việt Nam, mặt khác, xu thế này cũng đặt ra nhu cầu sử dụng ngoại hối để phát triển kinh tế đất nước. Từ sau khi gia nhập vào WTO, do nhu cầu sử dụng ngoại hối càng tăng để phục vụ lưu thông hàng hóa và đáp ứng những nhu cầu của người dân, nên Chính phủ Việt Nam đã tìm cách lựa chọn cho mình những chính sách thích hợp trong việc quản lý ngoại hối và điều tiết hoạt động ngoại hối. Cùng với quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, Nhà nước ta cũng đang từng bước có gắng thể chế hóa chính sách ngoại hối bằng các quy định pháp luật, trong đó quyền sử dụng ngoại hối của tổ chức, cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam là một vấn đề mang tính thời sự trong bối cảnh hiện nay. Với ý tưởng đó, nội dung bài viết xin được đề cập đến vấn đề sự khác biệt về quyền và nghĩa vụ của Người cư trú (NCT) và Người không cư trú (NKCT) khi sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam với những nội dung cơ bản sau: I. Những vấn đề lý luận về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. II. Sự khác biệt về quyền và nghĩa vụ của Người cư trú và Người không cư trú khi sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. III. Một số nhận định cá nhân về vấn đề sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC