Đề tài Một số quan điểm về kinh tế học vĩ mô của robert e.lucas,jr

Robert E. Lucas sinh năm 1937 trong một gia đình trung lưu ở Yakima, Washington. Năm 1959, Lucas tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành lịch sử tại trường Đại học Chicago. Học cao học lịch sử tại Berkerlay. Ông đã chuyển sang nghiên cứu lịch sử kinh tế trong thời gian này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC