Đề tài Một số tổ chức tài chính quốc tế

Bối cảnh lịch sử: Vào năm 1930, nhiều nước bắt đầu áp dụng tư tưởng trọng thương. Thương mại thế giới đã sa sút nghiêm trọng, khi việc làm và mức sống ở nhiều nước suy giảm. Nhu cầu lúc này là cần có một tổ chức phục hồi kinh tế và IMF đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đó. Tòa nhà trụ sở chính của quỹ tiền tệ quốc tế tại Washington, Hoa Kỳ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC