Đề tài Một số vấn đề chủ yếu cần xử lý khi thực hiện các cam kết trong hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam

(Bản scan) Mục tiêu của đề tài là: - Làm rõ những vấn đề cần xử lý của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đối với việc thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ theo lộ trình đã cam kết và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam; - Đề xuất những giải pháp trong quá trình xây dựng các chính sách và đàm phán các Hiệp định của WTO nhằm xây dựng lộ trình hợp lý đẩy nhanh tiến trình tham giá WTO của Việt Nam trong thời gian tới. - Đề xuất những chính sách và giải pháp trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ theo lộ trình đã cam kết. Kết cấu của đề tài gồm 3 phần chính như sau: Chương I: Khái quát việc thực hiện các cam kết trong BTA và tiến trình tham gia WTO của Việt Nam. Chương II: Những cơ hội và thách thức đối với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đầu thực hiện BAT và tiếp tục quá trình tham gia WTO. Chương III: Kiến nghị những giải pháp chủ yếu của Việt Nam nhằm thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và đẩy nhanh tiến trình tham gia WTO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC