Đề tài Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - Thực trạng và giải pháp

Trong tất cả các chính sách phát triển đất nước thì chính sách phát triển thông tin là một chính sách mang tầm quan trọng chiến lược hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Một trong những chính sách phát triển thông tin nói chung thì chính sách phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý thông tin được coi là quan trọng nhất. Vì đây là chính sách phát triển kinh tế cho công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhằm đưa nước ta từ một nước nông nghiệp nghèo lạc hậu trở thành một cường quốc hiện đại cả về mặt công nghệ lẫn một nền tri thức tiên tiến. Thực trạng công nghệ thông tin hiện nay đang còn nhiều bất cập, cần có những phương hướng giải pháp đưa ra để nâng cao chất lượng đào tạo mà chính sách của Đảng và Nhà nước là phương hướng giải quyết hàng đầu cho thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, những chính sách của Đảng và Nhà nước đưa ra đã phù hợp và sát với thực tiễn hay chưa? Có mang lại hiệu quả cho kinh tế xã hội phát triển hay không? Có được người dân và giới doanh nghiệp ủng hộ hay không?. Đó lại là một chuyện, một vấn đề khác. Chính vì lẽ đó, chúng tôi xin viết về đề tài “Một số vấn đề Thông tin trong quản lý Hành chính nhà nước - thực trạng và giải pháp” nhằm tìm hiểu và đưa ra những nhận xét đúng đắn hơn, một cách nhìn sâu rộng hơn về vấn đề này nhằm góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, chính sách phát triển công nghệ thông tin, quản lý thông tin nói riêng. Và cụ thể hơn nữa là các vấn đề chính sau: - Trách nhiệm của nhà quản lý đối với vấn đề thông tin; - Vấn đề tổ chức thông tin trong quản lý hành chính nhà nước; - Một số hệ thống thông tin ứng dụng ở Việt Nam; - Tính chất của thông tin trong quản lý; - Khai thuế hải quan điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC