Đề tài Một số vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghiệp ở nước ta

Nước ta đang trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế. Vấn đề vốn luôn đặt ra hàng đầu cho nền kinh tế công nghiệp hoá. Đối với nước ta, sản xuất còn ở trình độ thấp, nguồn vốn tích luỹ trongg nước còn hạn hẹp thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình phát triển nền kinh tế. Nước ta lại có nhiều tiềm năng lao động, tài nguyên thiên nhiên nhưng do trình độ còn thấp kém, cơ sở vật chất kỹ thuật còn ngèo nàn lạc hậu, nên chưa có điều kiện khai thác tiềm năng ấy. Nước ta muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy, bằng cách tăng cường phát triển sản xuất, tạo ra mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Để thực hiện được nhiệm vụ này, khi mà trên thế giới có một số nước nắm trong tay một lượng lớn vốn khổng lồ và có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài thì đó là cơ hội để nước ta tranh thủ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển kinh tế. Xuất phát từ quan điểm này, Em xin trình bày đề tài : “Một số vấn đề thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghiệp ở nước ta”. Nội dung bài viết bao gồm ba phần chính : Phần I : Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò của nó trong sự nghiệp phát triển công nghiệp ở nước ta. Phần II : Thực trạng của việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển công nghiệp. Phần III : Biện pháp huy động nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC