Đề tài Một số vấn đề về phân chia đơn vị hành chính - Lãnh thổ

Học thuyết Mác - Lê nin về nhà nước đặc biệt quan tâm tới vấn đề tổ chức hành chính - lãnh thổ, coi sự phân chia dân cư theo các đơn vị hành chính - lãnh thổ là một dấu hiệu, đặc trưng của Nhà nước. Tổ chức lãnh thổ quốc gia có ý nghĩa rất lớn - một phần của tổ chức nhà nước, đảm bảo cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng kinh tế - chính trị của các đơn vị hành chính - lãnh thổ và xác lập mối liên hệ giữa các đơn vị hành chính - lãnh thổ. Tổ chức lãnh thổ quốc gia là một khái niệm rộng bao hàm việc phân chia lãnh thổ quốc gia thành các đơn vị hành chính - lãnh thổ. Việc phân chia đơn vị hành chính - lãnh thổ quyết định cả việc phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương, mối quan hệ giữa trung ương với địa phương, mối quan hệ giữa các cấp chính quyền địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC