Đề tài Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới đến năm 2015 – Thực trạng và giải pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc, ngƣời anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, đã đƣợc cả thế giới kính trọng và ngƣỡng mộ. Ngƣời chính là đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của đất nƣớc, Ngƣời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam tạo nên những kỳ tích cho dân tộc. Vị Lãnh tụ thiên tài ấy đã từng dạy rằng: “Muốn cho Đảng mạnh, đủ sức lãnh đạo cách mạng, đòi hỏi đảng viên phải có chất lƣợng”. Bởi vì, nếu không có đội ngũ đảng viên với tính tiên phong của nó, thì lý tƣởng cộng sản cao đẹp, đƣờng lối chủ trƣơng chính sách đúng đắn của Đảng, nhiệm vụ chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở đảng sẽ không thành hiện thực.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC