Đề tài Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hoá

Trong xu hướng toàn cầu hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Ngõn hàng cũng tỏ ra cú vị trớ vụ cựng quan trọng đối với sự phỏt triển không ngừng của nền kinh tế như: ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy và tăng trưởng kinh tế. Xuất phỏt từ nhu cầu vốn của hộ sản xuất ngày càng lớn, cú khi cũn vượt quá khả năng của họ. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam luôn xác định đối tượng phục vụ chủ yếu của mỡnh là hộ sản xuất. Chớnh vỡ vậy NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoỏ là một trong rất nhiều chi nhỏnh thuộc hệ thống này được thành lập với nhiệm vụ cơ bản ban đầu là hỗ trợ vốn, giúp xoá đó giảm nghốo, phỏt triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Xác định kinh tế hộ là một tế bào của xó hội nờn đó sớm tiếp cận với thị trường nông thôn đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ sản xuất. Từ những buổi đầu mới thành lập, tuy gặp không ít khó khăn, song trên cơ sở quán triệt tốt những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của toàn ngân hàng NHNo & PTNT huyện Thiệu Hóa đó từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể. Khách hàng của NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoá đa số là nông dân, họ vay vốn để phát triển sản xuất. Trên thực tế cho vay đối với hộ sản xuất thường rất khó khăn do tính chất phức tạp của loại hỡnh cho vay này, mún vay nhỏ lẻ, chi phớ nghiệp vụ cao, đối tượng sản xuất thường gắn liền với điều kiện tự nhiên nên nó ảnh hưởng rất lớn tới đồng cốn vay.Vỡ thế khả năng xảy ra rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động đối với hộ sản xuất. Thêm vào đó do đặc trưng của nền kinh tế là một thể chế đan xen giữa kế hoạch và thị trường, khách thể là đối tác của Ngõn hàng cũn nhiều khú khăn và kinh doanh chưa ổn định, cỏc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đang phục hồi và phát triển nhưng thực chất cạnh tranh trong môi trường pháp luật chưa đồng bộ. Hoạt động tín dụng của ngân hàng bên cạnh những kết quả đạt được vẫn cũn cú những hạn chế cần phải tiếp tục nghiờn cứu và giải quyết. Nờn việc nghiờn cứu nhằm nõng cao hiệu quả của NHTM về CLTD là hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên em đó quyết định lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoỏ - tỉnh Thanh Hoỏ”. Với mục đích hướng tới ý nghĩa thực tiễn và với sự hiểu biết của mỡnh em mong muốn được góp phần nào đó vào cụng cuộc của ngành NH núi riờng và nền kinh tế núi chung. Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương, cụ thể như sau : Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng tín dụng đối với HSX của NHTM. Chương 2: Thực trạng và chất lượng tín dụng đối với HSX tại CN NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoá. Chương 3: Ý kiến đề xuất nhằm nâng cao CLTD đối với HSX tại CN NHNo & PTNT huyện Thiệu Hoỏ. Phương phỏp nghiờn cứu: chủ yếu là nghiờn cứu theo phương phỏp so sỏnh theo chiều dọc và so sỏnh theo chiều sõu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC