Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối tượng khách hàng cá nhân tại NHTM cổ phần Á Châu - Chi nhánh Huế

Đề tài là quá trình nghiên cứu hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế. Mục tiêu của đề tài là dựa trên việc phân tích tình hình thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Á Châu, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế. Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã tiến hành nghiên cứu nội dung sau: Nghiên cứu về gói sản phẩm cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế. Dựa trên số liệu ngân hàng cung cấp về hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay KHCN nói riêng giai đoạn 2009 – 2011, đề tài tiến hành xử lý số liệu bằng phần mềm Excel. Tiếp đó, sử dụng phương pháp so sánh và phân tích xu hướng để xem xét biến động của vấn đề nghiên cứu và so sánh chúng giữa các thời kì. Đề tài nghiên cứu các tiêu chí để đánh giá hiệu quả cho vay KHCN như sau:  Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay  Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn  Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời Trên cơ sở những kết quả thu được từ việc nghiên cứu hiệu quả cho vay KHCN, tác giả đề xuất những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay KHCN, chú trọng các giải pháp về:  Nhóm giải pháp về sản phẩm, dịch vụ cung ứng  Nhóm giải pháp về nhân sự  Nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát  Nhóm giải pháp về quảng bá, tiếp thị sản phẩm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC