Đề tài Nghiên cứu bài toán gom cụm trong khai phá dữ liệu - Cơ sở lý thuyết họ giải thuật Fuzzy C-Means

Gom cụm (hay phân cụm) dữ liệu là quá trình phân chia một tập dữ liệu ban đầu thành các cụm dữ liệu thỏa mãn các điều kiện: - Các đối tượng trong cùng một cụm “tương tự” nhau về một số tiêu chí nào đó. - Các đối tượng khác cụm thì “không tương tự” nhau. Giải quyết các vấn đề tìm kiếm, phát hiện các cụm, các mẫu dữ liệu trong một tập hợp ban đầu các dữ liệu không có nhãn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC