Đề tài Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và khác phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh

(Bản scan) Thu nhập dữ liệu về vị trí phân bố không gian trên bề mặt đất từ lâu dã là các hoạt đọng quan trọng trong xã hội loài người. Từ xa xưa các nhà hàng hải, các nhà địa lý thu thập dữ lieuj này, sau đó các hocjdodof viễn can vẽ lại, tô màu để trở thành bản đồ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC