Đề tài Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để phát triển cây mè trong cơ cấu luân canh tăng vụ trên vùng đất xám trồng lúa đồng tháp mười

Đất xám là nhóm đất chính ở Đồng Tháp Mười, chiếm 16,10% tổng diện tích. Phần lớn trên đất này chỉ sản xuất 2 vụ lúa Đông Xuân -lúa Hè Thu. Thời gian đất bỏ hóa giữa 2 vụ khoảng 70 - 90 ngày. Mè là cây trồng cạn ngắn ngày, luân canh tăng vụ tốt trong cơ cấu lúa Đông Xuân - mè Xuân Hè -lúa Hè Thu và hiệu quả kinh tế tăng khoảng 30% so với độc canh lúa Đông Xuân - lúa Hè Thu.Quy trình canh tác cải tiến mè đã tăng năng suất 155,5% và tăng hiệu quả kinh tế 197,0%. so với quy trình hiện có của nông dân.Bước đầu, quy trình canh tác cải tiến cây mè Xuân Hè trên đất xám Đồng Tháp Mười cũng đã được giới thiệu cho nông dân, lãnh đạo địa phương dưới hình thức hội thảo đầu bờ, tập huấn, tài liệu bướm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC