Đề tài Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn Việt Nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp

(Bản scan) Nước ta là một nước nông nghiệp với 75% dân số và nguồn lực lao động xã hội đang sinh sống và làm việc ở khu vực nông thôn, với hơn 13 triệu hộ nông dân, lực lượng sản xuất các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, văn hóa, số calo hấp thụ bình quân người/ngày

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC