Đề tài Nghiên cứu chu trình chi phí tại công ty cổ phần dược trung ương medipharco - Tenamyd

Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco - Tenamyd, tôi đã chọn đề tài “Nghiên cứu chu trình chi phí tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco - Tenamyd” 1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm các vấn đề chủ yếu sau: - Nghiên cứu và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chu trình chi phí trong doanh nghiệp. - Từ kết quả khảo sát thực tế, trình bày thực trạng, khái quát những ưu điểm và hạn chế của chu trình chi phí tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco – Tenamyd. - Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp, kiến nghị có tính khả thi, góp phần hoàn thiện chu trình chi phí trong công ty. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu chu trình chi phí tại công ty cổ phần dược trung ương Medipharco – Tenamyd bao gồm cách thức tổ chức dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán chu trình chi phí: chứng từ kế toán, chu trình lập và luân chuyển chứng từ, bộ máy kế toán, hệ thống sổ sách, báo cáo, hoạt động kiểm soát trong môi trường sử dụng phần mềm Ocean ACB 5.0. 3. Kết quả đạt được Qua quá trình tìm hiểu thực tế , đề tài “Nghiên cứu chu trình chi phí tại công ty cổ phần dược trương ương MEDIPHARCO - TENAMYD” đã giải quyết được các vấn đề sau: - Hệ thống lại các cơ sở lý luận về chu trình chi phí trong doanh nghiệp và các vấn đề liên quan. - Phân tích cơ cấu lao động, tình hình tài sản và nguồn vốn, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2010-2012. - Nghiên cứu thực trạng chu trình chi phí tại công ty cổ phần dược trung ương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC