Đề tài NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NGUỒN MỞ OPENSTACK TRONG XÂY DỰNG HẠ TẦNG “ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY”

Mục tiêu: Nghiên cứu giải pháp nguồn mở OpenStack trong xây dựng “Điện toán đám mây” cung cấp cơ sở hạ tầng. Hướng giải quyết: Cài đặt hệ điều hành Ubuntu Server 12.04 LTS và gói nguồn mở OpenStack để tạo thành hệ thống ĐTĐM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC