Đề tài Nghiên cứu hệ thống nhúng và xây dựng ứng dụng giao tiếp Webcam

Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu hệ thống nhúng và xây dựng ứng dụng giao tiếp Webcam là đề tài nghiên cứu về một lĩnh vực mới của Việt Nam. Đó là lập trình nhúng Qua thực tế và khoa học ngày càng phát triển thì nhóm đề tài tôt nghiệp đã quyết định chọn đề tào này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC