Đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng biến đổi, phát triển không ngừng, vai trò công tác kế toán ngày càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thông qua hệ thống Báo cáo tài chính, kế toán đã giúp cho nhà quản trị có đƣợc cái nhìn toàn diện, khách quan, chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Để có nguồn thông tin quan trọng phục vụ kịp thời cho việc ra các quyết định kinh tế, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích Báo cáo tài chính bao gồm cả Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. Bởi lẽ, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ phản ánh quá trình luân chuyển của các dòng tiền tham gia vào quá trình kinh doanh, cùng với các báo cáo khác tạo nên một Báo cáo tài chính hoàn thiện. Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ có đƣợc lập trung thực, theo đúng chuẩn mực kế toán thì công tác phân tích Báo cáo mới đem đến cho nhà quản lý những thông tin có độ tin cậy cao, chuẩn xác. Qua quá trình thực tập tại Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông, em nhận thấy Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm 2011 của công ty đƣợc lập chƣa chính xác, đồng thời công ty cũng chƣa tiến hành phân tích Báo cáo này. Thêm vào đó, nhận thức đƣợc tầm quan trọng của Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, em đã chọn đề tài : “Nghiên cứu hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ tại Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông” để nghiên cứu, nhằm hệ thống hóa đƣợc lý luận vào thực tiễn và góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại đơn vị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC