Đề tài Nghiên cứu khoa học vốn con người và mô hình xác định số năm đi học hiệu quả

“Vốn con người (Human Capital) là nh ững gìliên quan đ ến tri thức, kỹ năng và những thuộc tính tiêu biểu khác của một cá nhân ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế” (OECD, 1998) 1 . Vốn con người được hình thành thông qua vi ệc đầu tư cho người lao động, bao gồm các khoản chi cho giáo dục, bồi dưỡng kỹ thuật, bảo vệ sức khoẻ, lưu chuyển sức lao động trong n ước, di dân nhập cảnh và các phúc l ợi xã hội khác. Trong đó, quan trọng nhất l à đầu tư vào giáo dục và bảo vệ sức khoẻ. Việc đầu t ư này có lợi cho tố chất sức lao động, nâng cao năng l ực công tác, tr ình độ kỹthuật, mức độ l ành nghề,sức khoẻ, đáp ứng được nhu cầucủathịtrườnglao động, điều chỉnh sự thừa thiếu sức lao động hiện có trong n ước, tậndụng sức lao động n ước ngoài và tiết kiệm chi phí giáo dục. Quan niệm đầutưcho giáodụccónghĩa rất rộng, không chỉ là đầu tư vào học tập trong nh à trường và đào tạo sau khi học m à cònlàđầu tư khi còn ở nhà, trước tuổi đi học v à đầu tư vào thị trường lao động để t ìm việc. Kinh tế học phương Tây dùng l ý thuyết vốncon người để giải thích sự khác biệt mức lương theo tu ổi tác và nghề nghiệp, tỉ lệ thất ng hiệp không đồng đều, sự phân bổlao động vào các khu v ực kinh tếvà xác định số năm đi học hiệu quả. Giáo dục rất quan trọng. Mọi người đều biết rằng học c àng nhiều thì càng có nhiều cơ hội để kiếm th êm thu nh ập, tuy nhi ên không phải tất cả mọi ng ười đều đầu tư vào các mức học vấn cao nh ư đại học. Nguyên nhân chính là do nguồn tài nguyên c ủa cá nhân (hay của gia đ ình) h ạn hẹp, chi ti êu cho giáo dục phải cạnh tranh với nhiều khoản chi tiêu cho các nhu cầu khác. Nếu đầu tư cho gi áo dục là có lợi, nghĩa là giáo dục làmgia tăng thu nh ập của ng ười 1 OECD (1998), Human Capital Investment-An International Comparision , Paris: OECD 2 đầu tư, thì việc chi tiêu cho giáo dục rõ ràng là điều nên làm. Việc đi họcđem lại lợi ích do gia tăng mức thu nhập, chúng ta đều có cảm nghĩ một cách định tính như v ậy. ). Tuy nhiên, nên theo học chuyên ngành nào và đi h ọc bao nhiêu năm(hệ đào tạo nào)thì hiệu quả là bài toán khó khăn cho các b ậc phụ huynh, học sinh. Vì vậy, việc ước lượng suất sinh lợi của giáo dục không chỉ có ích các học viên mà còn là c ơ sở để xác định mức học phí, chuyên ngành đào tạo hợp lý cho các tr ường học (đặc biệt l à các trường đại học, cao đẳng v à dạy nghề Trong quá trình điều tra nghiên cứu, tham khảo t ài liệu, tìm kiếm một số kết quả nghiên cứu trước đây về các vấn đề có li ên quan, tác giả chọn đề tài “Vốn con người và mô hình xác định số năm đi học hiệu quả ”làm đ ề tài nghiên cứu khoa học.Tuy nhiên, vi ệc nghiên cứu ước lượng suất sinh lợi của giáo dục là vấn đề rất mới v à còn nhiều tranh c ãi ở Việt Nam, v ì vậy đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót, rất m ong nhận được sự góp ý của quý độc giả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC