Đề tài Nghiên cứu marketing toàn cầu tại bệnh viện khách sạn Pháp Việt

Sau khi nhận được được đề tài “ bệnh viện khách sạn” của thầy Đinh Tiên Minh. Nhóm chúng em đã tiến hành thảo luận nhóm, nhằm khám phá những thực trạng và những vấn đề hiện nay của bệnh viện khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua việc thảm luận nhóm và sử dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu bằng phương pháp định tính, nhóm chúng em đã khám phá ra rất nhiều vấn đề đối với các bệnh viện hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh ( cả bệnh viện khách sạn lẫn không phải bệnh viện khách sạn), đó là: • Những chuẩn mực nào mà một bệnh viện cần phải có để có thể đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân • Những việc gì mà bệnh viện hiện nay tại thành phố HCM đã làm được • Bệnh viện khách sạn là gì, nó hoạt động kinh doanh như thế nào • Cảm nhận của bệnh nhân đối với những bệnh viện khách sạn hiện nay • Và trong tương lai thì những bệnh viện khách sạn hiện nay nên được tổ chức kinh doanh như thế nào để có thể cạnh tranh với những bệnh viện mới được xây dựng và đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC