Đề tài Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata (sowerby) đạt năng suất cao

Trong saín læåüng khai thaïc thuíy saín haìng nàm trãn thãúgiåïi thç âäüng váût Thán Mãöm (Mollusca) âoïng vai troìkhaïquan troüng. Theo æåïc tênh täøng saín læåüng thuíy saín toaìn thãúgiåïi nàm 1987, thç âäüng váût Thán Mãöm âæïng thæïhai våïi saín læåüng hån 7,5 triãûu táún trong âoï7,25 triãûu táún thu âæåüc tæìbiãøn, pháön coìn laûi ráút nhoí0,27 triãûu táún thu tæìcaïc thuíy væûc næåïc ngoüt. Nhoïm Hai Maính Voí(Bivalvia) chiãúm âa säú våïi 65,4% täøng saín læåüng Molluscathu âæåüc, bao gäöm caïc loaìi Trai (Clam), Soìvåïi 2,1 triãûu táún dáùn âáöu trong trong nhoïm Hai Maính Voí, Háöu (Oyster) 1 triãûu táún, Veûm (Mussel) 0,9 triãûu táún (FAO, 1989). Cuîng theo säúliãûu cuía FAO (1996) täøng saín læåüng thu âæåüc tæìnuäi träöng thuíy saín cuía thãúgiåïi âaût 25,46 triãûu táún våïi täøng giaïtrë 39,83 tè USD, trong âoïsaín læåüng nuäi träöng caïc loaìi thuäüc Molluscaâæïng thæïhai âaût 17,2% cuía täøng saín læåüng vaìâaût 12,2% täøng giaïtrë cuía toaìn thãúgiåïi (Hayashi, 1996).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY