Đề tài Nghiên cứu một số phương pháp mã hóa và giải mã tín hiệu số

Nguồn thông tin: là nơi phát sinh ra tin tức như tiếng nói, ảnh truyền hình, điện tín Nếu dữ liệu đó không phải là điện (như tiếng nói, hình ảnh ) thì nó sẽ được biến đổi thành tín hiệu sóng điện và được coi là tín hiệu băng gốc hay tín hiệu tin tức. Bộ phát: là bộ biến đổi băng gốc để việc truyền thông hiệu quả. Kênh truyền: là môi trường để truyền dẫn tín hiệu dữ liệu từ nơi phát đến nơi thu. Kênh truyền có thể dùng bằng dây dẫn (như dây đồng, cáp đồng trục, cáp quang ) hoặc đường truyền sóng vô tuyến Bộ thu: xử lý tín hiệu từ kênh truyền tới, thực hiện sự biến đổi ngược lại so với biến đổi tại nơi phát. Tín hiệu sẽ đưa qua biến tử để biến đổi tín hiệu thành dạng dữ liệu gốc ban đầu (đó là tin tức). Nơi nhận: là nơi tin tức được truyền tới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC