Đề tài Nghiên cứu tình hình ô nhiễm tiếng ồn và giảm thính lực của người lao động ở Công ty cổ phần Fecon Việt Nam năm 2016

Ở Việt nam bệnh điếc nghề nghiệp đã được phát hiện ở các ngành đường sắt, giao thông vận tải, năng lượng, xây dựng, công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. Cho đến nay trong số công nhân mắc bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm, số trường hợp điếc nghề nghiệp chiếm tỷ lệ 10 %, 12. Hà Nam là một tỉnh đang phát triển, các công ty xí nghiệp ngày càng phát triển theo cơ chế thị trường, điều kiện vệ sinh lao động không đảm bảo chiếm tỷ lệ cao, các yếu tố độc hại vượt tiêu chuẩn khá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động. Đặc biệt là sự ô nhiễm tiếng ồn ngày càng gia tăng, ảnh hưởng không ít đến tình trạng giảm thính lực của người lao động. Công ty cổ phần Fecon Việt Nam là đơn vị liên doanh, một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả của tỉnh nhà. Công ty là đơn vị thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động nhưng trong quá trình lao động do đặc thù của tính chất nghề nghiệp sản xuất; công nhân làm việc 3 ca nên người lao động tại Công ty luôn phải tiếp với nhiều yếu tố độc hại phát sinh, đặc biệt là tiếng ồn, bụi, hơi khí độc . ảnh hưởng nhiều đến tình hình sức khoẻ, bệnh tật của người lao động. Vì vậy, để có cơ sở khoa học trong việc đưa ra những kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ sức khoẻ cho người lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, chúng tôi triển khai nghiên cứu đề tài: :"Nghiên cứu tình hình ô nhiễm tiếng ồn và giảm thính lực của người lao động ở Công ty cổ phần Fecon Việt Nam năm 2016" với các mục tiêu sau: 1- Đánh giá tình hình ô nhiễm tiếng ồn tại các xưởng sản xuất trong Công ty cổ phần Fecon Việt Nam. 2- Xác định tỷ lệ giảm thính lực nghề nghiệp ở người lao động trong Công ty cổ phần Fecon Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC