Đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp giảng dạy mới môn học hóa đại cương đáp ứng yêu cầu dạy - Học theo học chế tín chỉ tại trường đại học dân lập Hải Phòng

Hiện nay, xu hướng của giáo dục bậc đại học trên thế giới là chuyển đổi từ hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ . Đây cũng là vấn đề mà nhiều trường đại học ở Việt Nam rất quan tâm trong đó có Đại học Dân lập Hải Phòng. Đào tạo theo học chế tín chỉ cần có sự thay đổi nhiều mặt như: Phương pháp giảng dạy và học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá sinh viên, phương pháp quản lý Ở nước ta, trong quá trình cải cách giáo dục đã có những thay đổi đáng khích lệ về đào tạo, về mục tiêu chương trình, về nội dung giáo dục cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những thay đổi về phương pháp còn quá ít, quá chậm. Phương pháp đang được sử dụng phổ biến trong các trường đại học chủ yếu là thuyết giảng có tính chất áp đặt của thầy, coi nhẹ hoạt động tích cực, chủ động của trò. Sự chậm trễ đổi mới phương pháp dạy học ở đại học là trở ngại lớn cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đã đề ra là đào tạo “người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo”. Cùng với xu thế phát triển chung của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước Đại học Dân lập Hải Phòng luôn hiểu rõ được sứ mệnh của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Với phương châm “Coi trọng sự năng động và sáng tạo, kiến thức và trí tuệ, tính nhân văn và trách nhiệm đối với xã hội. Đại học Dân Lập Hải Phòng luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp cơ hội học tập có chất lượng tốt nhất giúp sinh viên phát triển toàn diện trí lực, thể lực và nhân cách. Sinh viên tốt nghiệp của trường là những người hiểu rõ bản thân, làm chủ và sử dụng sáng tạo kiến thức phục vụ cộng đồng và xã hội”. Vì thế việc nghiên cứu ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới một cách khoa học đối với cả giảng viên và sinh viên cho từng môn học cụ thể giúp cho sinh viên chủ động, sáng tạo trong học tập và vận dụng tốt kiến thức trên lớp vào thực tiễn cuộc sống là rất cần thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC