Đề tài Nghiên cứu xây dựng phần mềm tạo lập và nhận dạng mã kí tự tiếng Việt bằng mã vạch chuẩn 128

(Bản scan) Trong những năm gần đây, nhờ sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ tự động sử ký thông tin, việc chuẩn hóa các phương tiện kiểm tra, kiểm soát đang được đẩy mạnh. Đặc biệt, các loại thẻ kiểm tra điều khiển các phương tiện giao thông

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC