Đề tài Nghiên cứu xây dựng thí điểm xây dựng phòng chống hạn tổng hợp cho tỉnh Ninh Thuận

(Bản scan) Chính phủ Việt Nam đã nhận định công tác quản lý và giảm thiểu các thảm họa là một trong những yếu tố quan trọng cho phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của đất nước ta. Các thảm họa ở nước ta đã được nhận diện bao gồm thiên tai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC