Đề tài Nghiệp vụ ngoại thương

PHẦN A : DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA Giới thiệu Các doanh nghiệp tham gia Phạm vi của dịch vụ Quyền và nghĩa vụ các bên Các chủ thể liên quan PHẦN B : GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU Giám định hàng hóa Kiểm tra nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC