Đề tài Ngoại tác tiêu cực từ tập tục du canh du cư và biện pháp can thiệp của Chính phủ

Khi quyền sở hữu được xác định một cách rõ ràng thì kết quả thương lượng của chủ thể và đối tượng sẽ thành công. Khi quyền sở hữu được thừa nhận hoặc có các quy định của Chính Phủ, các cá nhân (tập thể) sẽ kiểm soát việc sử dụng tài sản. Sự tác động của các yếu tố ngoại vi sẽ được ngăn chặn tối đa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC