Đề tài Nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nó trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Một cách chung nhất, ta có thể hiểu “nguyên tắc” là những điều cơ bản nhất thiết phải tuân theo trong một loạt các việc làm.( ) Trong khoa học pháp lí, các nguyên tắc trong quản lí nhà nước được xác định là những tư tưởng chủ đạo bắt nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lí, từ bản chất chế độ, được quy định trong pháp luật, làm nền tảng cho tổ chức và hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Ở góc độ của luật hành chính, nguyên tắc trong quản lí hành chính nhà nước là tổng thể các quy phạm pháp luật hành chính có nội dung là những tư tưởng chủ đạo làm cơ sở để tổ chức thực hiện hoạt động quản lí hành chính nhà nước. Có nhiều nguyên tắc được đặt ra trong quản lí hành chính nhà nước. Mỗi nguyên tắc có một nội dung rất đa dạng, phản ánh những quy luật khách quan khác nhau nhưng lại có tính thống nhất và liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy nên việc phân loại chúng một cách khoa học nhằm xác định cụ thể vị trí, vai trò của chúng trong quản lí hành chính nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng và áp dụng chúng một cách có hiệu quả trong thực tiễn quản lí hành chính nhà nước là điều vô cùng cần thiết. Việc phân chia cần dựa trên những cơ sở khoa học về quản lí nhà nước. Về bản chất, quản lí nhà nước biểu hiện cụ thể ở hoạt động tổ chức, bao gồm tổ chức chính trị và tổ chức kĩ thuật. Trên cơ sở này, các nguyên tắc trong quản lí nhà nước thường được chia thành hai nhóm: Các nguyên tắc chính trị – xã hội và các nguyên tắc tổ chức – kĩ thuật. Nhóm các nguyên tắc chính trị – xã hội: - Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lí hành chính nhà nước; - Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lí hành chính nhà nước; - Nguyên tắc tập trung dân chủ; - Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc; - Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhóm các nguyên tắc tổ chức kĩ thuật: - Nguyên tắc quản lí theo ngành, chức năng kết hợp với quản lí theo địa phương; - Nguyên tắc quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo chức năng và phối hợp quản lí liên ngành. Trong khuôn khổ bài viết, em chỉ xin đề cập đến nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nó trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đây cũng là nguyên tắc tổ chức và hoạt đống “xương sống” của bộ máy nhà nước ta.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC