Đề tài Nguyên tắc thế giới quan trong nhân thức của triết học Mác rút ra ý nghĩa và liên hệ với thực tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hiện nay

Qua hơn hai thập kỷ đổi mới đất nước theo định hướng XHCN, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu rất quan trọng. Các thành tựu của Đảng và dân tộc đã giành được trong lĩnh vực vật chất và văn hoá tinh thần là kết quả của trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần lao động cần cù, thông minh và lòng dũng cảm của con người, dân tộc Việt Nam. Vào cuối những năm 70 đầu những năm 80 của thế kỷ XX, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đất nước nằm trong thế bị bao vây, cấm vận của các lực lượng thù địch, sản xuất xã hội chậm phát triển, đời sống nhân dân rất khó khăn, đây đó đã manh nha xuất hiện dấu hiệu của cuộc khủng hoảng toàn diện. Lúc đó, tình hình chính trị thế giới có biến động dữ dội - sự sụp đổ của CNXH (CNXH) ở Liên Xô và Đông Âu, sự thoái trào của phong trào cách mạng thế giới đã tạo nên một cơn "động đất chính trị". Dư chấn của nó, nếu không được ngăn chặn, có thể làm cho mọi thành quả của cách mạng Việt Nam tiêu tan, giống như ở phần đông các nước trong hệ thống XHCN thế giới. Trong bối cảnh vận mệnh của dân tộc đứng trước tình thế hiểm nghèo, thành quả của cách mạng bị đe doạ, Đảng ta đã thể hiện trách nhiệm to lớn của mình trước lịch sử, trung thành với lý tưởng cách mạng, nêu cao khí phách độc lập sáng tạo, tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào sức mạnh vĩ đại của nhân dân, chủ động tiến hành đổi mới nhận thức và tư duy, trước hết là trong lĩnh vực kinh tế. Đến nay, công cuộc đổi mới đất nước đã trải qua được một quãng thời gian khá dài, hơn 20 năm. Trong quá trình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng định hướng chính trị, toàn dân là đội quân chủ lực của sự nghiệp đổi mới toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học, giáo dục. Kết quả của công cuộc đổi mới đã đưa lại cho dân tộc ta một xu thế mới, một lực mới để cùng cộng đồng quốc tế bước vào một thế kỷ mới, một kỷ nguyên mới, cùng hội nhập và cùng phát triển, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nguyên tắc bất di, bất dịch trong sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung và đổi mới tư duy lý luận nói riêng ở nước ta là giữ vững độc lập dân tộc, tự chủ, và CNXH. Chủ nghĩa Mác – Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh được xác định là nền tảng tư tưởng của Đảng, của dân tộc, là nguyên tắc và phương pháp luận của sự nghiệp đổi mới đất nước. Do vậy, trong hàng loạt các nhân tố tạo nên sự thành công, những như những thành quả to lớn như hiện nay, phải kể đến có vai trò đặc biệt quan trọng của triết học Mác - Lênin. Các nguyên tắc thế giới quan cũng như phương pháp luận trong triết học Mác, trong hệ thống quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các lãnh tụ của Đảng, các nhà khoa học, các nhà lý luận nhận thức lại và lựa chọn để vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp vào điều kiện mới. Xuất phát từ nhu cầu thực tế để hiểu rõ, sâu hơn, và ứng dụng triệt để triết học Mác nhằm đạt hiệu quả tốt hơn nữa trong thực tiễn. Trong khuôn khổ bài tiểu luận này, nhóm tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu, phân tích “nguyên tắc thế giới quan trong nhận thức của triết học Mác”, để rồi từ đó rút ra ý nghĩa và liên hệ với thực tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC