Đề tài Nhà máy điện và Trạm BA-2

Đồthịphụtải tổng hợp: Biểu đồcủa các loại công suất trên cùng một trục thời gian, giá trịcủa từng loại công suất riêng biệt và được vẽchồng lên nhau khoảng cách giữa 2 đồthịcủa 2 công suất kềnhau là giá trịcủa loại công suất tương ứng. Giá trịthực của từng loại công suất được ghi cụthểphía trên đường đồthị ởtừng khoảng thời gian. Đồthịtránh sựchồng chéo nhau giữa các loại công suất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC