Đề tài Nhận thức về rác và nước thải sinh hoạt của người dân Phường Long Thạnh, Long Châu, Long Hưng Thị Xã Tân Châu

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người, thực vật, động vật cùng với sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội của một đất nước, dân tộc và của cả thế giới, nó kéo theo sự biến đổi mạnh mẽ với các hệ sinh thái. Tuy nhiên, môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng. Ô nhiễm môi trường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau chủ yếu là hoạt động của con người và các chất thải từ các khu công nghiệp chưa được xử lí đã thải ra môi trường như môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí. Ảnh hưởng của con người gây ra cho môi trường không chỉ trong một phạm vi nhất định như một ấp, xã, huyện, tỉnh hay cả một thành phố và cả một đất nước, mà còn ảnh hưởng đến các nước xung quanh và các khu vực lân cận. Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề hàng đầu được nhiều nước trên thế giới quan tâm, trong đó có Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC