Đề tài Nhóm các quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc tham gia tổ chức bảo toàn hoặc bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật

Trong thời kỳ hội nhập, ngân hàng sẽ có nhiều cơ hội để “cọ sát” với các ngân hàng mạnh về tài chính, hiện đại về công nghệ, chuyên nghiệp về quản trị, điều hành. Tuy nhiên, đó cũng là những thách thức lớn đối với các ngân hàng của Việt Nam. Trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội, Đảng và nhà nước đã nhấn mạnh: “phải đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của thị trường tài chính, tiền tệ trong toàn bộ nền kinh tế”. Nhừng năm gần đây, thị trường tài chính, tiền tệ có nhiều thay đổi nhanh chóng, những diễn biến trong thị trường tài chính, tiền tệ của một nước có thể ảnh hướng tới cả thị trường tiền tệ của nước khác. Chính vì thế, bên cạnh ổn định về chính trị, xã hội thì việc đảm bảo cho một nền kinh tế phát triển an toàn, lành mạnh luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi quốc gia. Nhận thức tầm quan trọng đó nhà nước ta đã đưa ra những chính sách cũng như ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, an toàn cho hoạt động tài chính, tiền tệ. Riêng ngành ngân hàng bên cạnh việc hoàn thiện các quy định pháp luật về ngân hàng, Chính phủ cũng đã ban hành những văn bản pháp luật mới để điều chỉnh một nghiệp vụ mới đó là nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi. Đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng và của cả hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung luôn luôn là một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng. Hoạt động an toàn và hiệu quả của cả hệ thống tài chính tiền tệ của mỗi quốc gia, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chình vì vậy, các nhà xây dựng pháp luật về hoạt động ngân hàng rất quan tâm đền vấn đề này.“Bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh doanh của hoạt động tín dụng ở mọi nền kinh tế đã vượt ra ngoài sự bảo vệ của các tổ chức kinh doanh tín dụng và trở thành mối quan tâm chung của mọi nước.” Một trong các biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống ngân hàng là ban hành các quy chế về bảo đảm an toàn. Quy chế về bảo đảm an toàn của ngân hàng là tổng thể những quy phạm nhằm xác lập và tăng cường hoạt động ngân hàng vì mục tiêu an toàn và hiệu quả của hoạt động ngân hàng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, quy chế này gồm những nội dung chủ yếu sau: – Nhóm quy định các trường hợp, theo đó tổ chức tín dụng không được phép cho vay, không được phép chấp nhận bảo lãnh cho một số đối tượng nhất định trong tổ chức tín dụng. – Nhóm quy định các trường hợp, theo đó tổ chức tín dụng phải hạn chế cho vay đối với một số đối tượng nhất định liên quan đến hoạt đông của ngân hàng – Nhóm các quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc tham gia tổ chức bảo toàn hoặc bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật. – Nhóm các quy định cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh. – Quy định về tỷ lệ dự chư bắt buộc. – Nhóm quy định nghĩa vụ phòng ngừa rủi ro. – Nhóm quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động. của các tổ chức tín dụng. Bài viết này đi sâu làm rõ vấn đề: “Nhóm các quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc tham gia tổ chức bảo toàn hoặc bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.” và phạm vi hẹp là tại các ngân hàng thương mại. Rất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC