Đề tài Nhu cầu dinh dưỡng khoáng của cây có múi

Thực vật, cũng như mọi sinh vật khác, muốn sinh trưởng và phát triển phải hấp thu các chất dinh dưỡng từđất và không khí. Các nguyên tố khoáng, chủ yếu dưới dạng các ionvô cơ Justus von Liebig (1803-1873) đã đặt nền móng cho môn dinh dưỡng khoáng cây trồng ra đời. Một nguyên tốđược xem làcơ bản phải hội đủ 3 tiêu chuẩn dưới đây : a) là một nguyên tố mà thực vật không thể hoàn tất chu kỳ sống nếu không có sự hiện diện của nó; b) chức năng của nó là không thể thay thế bởi một nguyên tố khoáng khác; c) nó ảnh hưởng trực tiếp đến sựdinh dưỡng của thực vật, hoặc là thành phần của các chất sống, hoặc là chất không thể thay thế cho hàng loạt các phản ứng của các enzyme.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC