Đề tài Những điểm cần lưu ý về thuế TNDN và thuế GTGT

Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của BTC áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC