Đề tài Những vấn đề chung về Đề tài giáo dục ở nước ta

Trong sự nghiệp đổi mới đất n-ớc, nền giáo dục quốc dân cần phải có những đổi mới phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế – xã hội. nghị quyết trung -ơng Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ “ giáo dục và đào tạo là động lực thúc đẩy và là điều kiện cơ bản đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ đất n-ớc ” Để thực hiện quan điểm trên, Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành trung -ơng Đảng khoá VII về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ: “ Đổi mới ph-ơng pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học. kết hợp tốt học với hành học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và NCKH, gắn nhà tr-ờng và xã hội, áp dụng ph-ơng pháp giáo dục hiện đại để bồi d-ỡng cho học sinh năng lực sáng tạo, năng lực giải quết vấn đề, do đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục phải đổi mới ph-ơng pháp dạy học để đào tạo con ng-ời có đủ khả năng sống và làm việc theo yêu cầu của cuộc cách mạng lớn của thời đại: Cách mạng truyền thông, công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ. một trong những sự đổi mới giáo dục là đổi mới ph-ơng pháp dạy học theo h-ớng hoạt động hoá ng-ời học, trong việc tổ chức quá trình lĩnh hội tri thức thì lấy học sinh làm trung tâm. theo h-ớng này giáo viên đóng vai trò tổ chức và điều khiển học sinh chiếm lĩng tri thức, tự lực hoạt động tìm tòi để dành kiến thức mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC