Đề tài Những vấn đề cơ bản về pháp luật thừa kế của Việt nam

Điều 58 Hiến pháp năm 1992 quy định: “Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân”. Quyền thừa kế là một quyền Hiến định của công dân và được Nhà nước bảo đảm bằng việc nhiều văn bản pháp luật như Pháp lệnh thừa kế năm 1990, Bộ luật dân sự năm 1995, Luật đất đai năm 2003, Bộ luật dân sự năm 2005.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC