Đề tài Những yếu tố tác động làm tăng trưởng kinh tế hộ gia đình tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hiện nay

1. Lý do chọn đề tài: Việt Nam chúng ta đang trên con đường phát triển đã và đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, quá trình đó diễn ra hết sức mạnh mẽ và đang thu hút được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, từ đó nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết, quản lý của nhà nước. Quá trình phát triển kinh tế xã hội cùng với quá trình hội nhập và phát triển với khu vực và trên thế giới để tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ với các mặt: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt, người dan có điều kiện cải thiện đời sống và tiếp cận với những thành tựu của khoa học công nghệ, do vậy đã có những chuyển tích cực trong bộ mặt kinh tế, xã hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đã xác định phương hướng đổi mới phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều hộ gia đình ở nông thôn đã biết chủ động tự hoạch toán trong làm ăn buôn bán, kinh doanh, phát triển ngành, nghề tăng thu nhập cải thiện đời sống góp phần làm tăng trưởng kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung và gia đình ở nông thôn nói riêng. Vậy trong quá trình hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Sản xuất kinh doanh làm tăng trưởng kinh tế gia đình, các hộ gia đình ở nông thôn đã gặp những yếu tố tác động chủ yếu nào? Vấn đề trên đã gợi cho tôi một hướng tiếp cận nghiên cứu trong đợt thực tập tại xã Tân Lập - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La, do khoa Xã hội học tổ chức vào tháng 5/2007 vừa qua. Đó là nghiên cứu về những yếu tố tác động làm tăng trưởng kinh tế hộ gia đình tại xã Tân Lập - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La hiện nay. Trong phạm vi hạn hẹp của một báo cáo thực tập tôi chỉ xin phép đi sâu xác định và làm rõ những yếu tố tác động làm tăng trưởng kinh tế hộ gia đình và những vấn đề bất cập qua sự đánh giá của người dân về vấn đề đó. 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Quá trình nghiên cứu giúp tôi có điều kiện vận dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội học và các lý thuyết xã hội học vào thực tiễn. Đề tài có thể có gợi ý cho vấn đề tăng trưởng kinh tế hộ gia đình, đồng thời dưới sự phân tích những khía cạnh khác nhau của các yếu tố tác động làm tăng trưởng kinh tế một cách khách quan, biện chứng có thể nâng cao nhận thức và lý giải vấn đề một cách rõ rệt và thực tế hơn. Tháng 6/1991 Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 202/CT - TTg về việc cho các hộ gia đình vay vốn phát triển sản xuất, nông nghiệp và sản xuất kinh doanh. Từ kết quả nghiên cứu thực tế và sự đánh giá mong muốn của người dân, đề tài hy vọng cung cấp những thông tin khách quan xung quanh các yếu tố làm tăng trưởng kinh tế phát triển hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và sản xuất kinh doanh của hộ gia đình. Qua nghiên cứu này tôi cũng hy vọng có thể giúp người dân hiểu rõ nắm bắt được tình hình thực tế và tự trang bị cho mình những kiến thức hiểu biết cần thiết để sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được mọi khả năng điều kiện tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Đồng thời tôi cũng mong muốn đóng góp phần nào đó cho các kế hoạch, hoạch định cuộc sống kinh tế - xã hội phù hợp, hữu ích cho các nhà quản lý kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành xây dựng đường hướng phát triển kinh tế - xã hội một cách toàn diện. 3. Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu và phân tích thực trạng về phát triển kinh tế của người dân ở xã Tân Lập. - Tìm hiểu các yếu tố tác động làm tăng trưởng kinh tế hộ ở đây. - Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của các hộ gia đình khi phát huy và tậu các yếu tố trên. - Đề xuất một số giải pháp và những khuýên nghị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC