Đề tài Nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam

I. Những vấn đề cơ bản về nợ xấu II. Thực trạng nợ xấu tại các NHTM Việt Nam III. Giải pháp xử lý nợ xấu IV. Ví dụ về cách xử lý nợ xấu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC