Đề tài Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta

Triết học Mác- Lênin đã trải qua một chặng đường dài phát triển lịch sử nhân loại .Nhờ có quan điểm triết học và dựa vào những quy luật kinh tế mà xã hội ngày càng phát triển. Chúng ta đã thu được khá nhiều thành công trong công cuộc xây dựng XHCN do chúng ta biết áp dụng đắn các quy luật kinh tế vào thực tiễn xã hội đất nước mình nhưng khôngphải ngành nào cũng vận dụng được mà ở mỗi ngành vận dụng mỗi cách khác nhau. Ngày nay, mục tiêu để đưa đất nước tiến lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng XHCN là mục tiêu rất cần thiết. Nhưng khi thực hiện đường lối chính sách đề ra chúng ta gặp không ít khó khăn do chưa quán triệt hay hiểu đúng về những vấn đề cần giải quyết trước mắt .Đất nước muốn phát triển được trước hết phải có LLSX phát triển cùng với nó kéo theo QHSX phát triển vì thế trong những năm gần đây chúng ta đã chú trọng hơn đến việc phát triển trình độ LLSX và QHSX nhằm phục vụ cho nền kinh tế phát triển đi lên của đất nước. Dựa vào quan điểm lý luận của triết học Mác Xít thì LLSX và QHSX tạo thành một quy luật ràng buộc giữa hai yếu tố này, yếu tố này quyết định yếu tố kia, còn yếu tố kia tác động trở lại.Trong khi vận dụng quy luật này chúng ta đã không tránh khỏi những sai lầm, vì thế việc vận dụng nó không hề đơn giản, mà trái lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu không nghiên cứu chiều sâu quy luật này.Vì vậy vận dụng nó như thế nào là hợp lí với tình hình đất nước ta hiện nay là một câu hỏi lớn. Và chính vì câu hỏi này nó có phần lôi cuốn mạnh mẽ và cũng là một nhà quản lí trong tương lai nên từ bây giờ chúng ta hãy quan tâm hơn đến kinh tế đất nước, nhận thức đúng đắn hơn về vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội. Bởi vậy không phải ngẫu nhiên mà em chọn đề tài này để viết tiểu luận, không chỉ riêng em mà nhiều sinh viên khác cũng quan tâm đến vấn đề này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC