Đề tài Ðo lường sự hài lòng của công nhân ở công ty cổ phần Dệt may 29/3

Xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa làm cho hoạt ñộng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt. Muốn ñứng vững và phát triển trên thị trường thì ñòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo cho mình những lợi thế mạnh riêng ñể tạo lợi thế cạnh tranh và khẳng ñịnh vị thế của mình trên thị trường. Những thay ñổi trong thế giới kinh doanh ñã chứng minh rằng lợi thế duy nhất và lâu dài nhất ñó là con người. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3, thông qua việc tìm hiểu về hoạt ñộng cũng như những chính sách của Công ty, em nhận thấy rằng hiện tại Công ty ñang rất chú trọng trong việc thu hút cũng như duy trì một lực lượng lao ñộng có chất lượng cao. Xuất phát từ nhận thức này, em chọn ñề tài: “ðO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3” với mong muốn ñưa ra ñược một số ý kiến ñánh giá về mức ñộ hài lòng của công nhân Công ty, từ ñó giúp nâng cao hiệu quả trong hoạt ñộng quản trị nhân sự của Công ty. ðề tài gồm có 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận Phần 2: Phân tích tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3 Phần 3: ðo lường mức ñộ hài lòng của công nhân Công ty cổ phần Dệt may 29/3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC