Đề tài Phạm trù hàng hoá, mối quan hệ giữa lượng giá trị của hàng hoá, năng suất lao động và cường độ lao động

Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội. Tên gọi kinh tế chính trị xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hy Lạp với nghĩa là "Thiết chế xã hội". Danh từ khoa học "kinh tế chính trị" được đưa ra vào năm 1615. Từ khi ra đời đến nay môn khoa học kinh tế chính trị đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Qua từng giai đoạn các nhà kinh tế học nổi tiếng trên khắp thế giới đã đề cập đến rất nhiều vấn đề thuộc phạm trù kinh tế. Đi sâu tìm hiểu, phân tích, giải thích để nhằm tìm ra được lời giải thích đúng đắn nhất về các vấn đề thuộc phạm trù kinh tế. Trong quá trình phát triển đã có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Chủ nghĩa trọng riêng thì cho rằng đối tượng là lĩnh vực sản xuất nhưng lại chỉ giới hạn ở sản xuất nông nghiệp. Còn chủ nghĩa Mác thì quan niệm: kinh tế chính trị thực chất là môn khoa học có tính lịch sử. Nó nghiên cứu tư liệu có tính chất lịch sử, nghĩa là một tư liệu luôn luôn thay đổi, nó nghiên cứu những quy luật đặc thù của từng giai đoạn phát triển của sản xuất và trao đổi. C. Mác đã xác định đối tượng nghiên cứu là phương thức sản xuất từ bản chủ nghĩa và những quan hệ sản xuất và trao đổi. V.I.Lênin cũng xác định: kinh tế chính trị tuyệt nhiên không nghiên cứu "sự sản xuất " mà nghiên cứu như quan hệ xã hội giữa người với người trong sản xuất, nghiên cứu chế độ xã hội của sản xuất. Trong tất cả các vấn đề thuộc phạm trù kinh tế chính trị đã được các nhà kinh tế học đưa ra có một vấn đề rất quan trọng mà các nhà kinh tế học đưa ra là vấn đề hàng hoá, giá trị của hàng hoá, năng suất lao động cường độ lao động. Vậy, mối quan hệ giữa lượng giá trị của hàng hoá với năng suất lao động và cường độ lao động như thế nào? Ý nghĩa của mối quan hệ này ra sao? Việc nghiên cứu này đã vận dụng vào thực tiễn đến đâu và như thế nào? Vậy, chúng ta sẽ cùng xem xét, tìm hiểu để trả lời cho những câu hỏi trên một cách đúng đắn nhất theo quan điểm của các nhà kinh tế học đã đưa ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC