Đề tài Phần điện nhà máy điện

Để đảm bảo chất lượng điện, đặc biệt là giữ vững tần số c ông nghệ50HZ điện năng do các nhàmáy điện phát ra phải hoàn toàn cân bằng với điện năng tiêu thụ ( kể cả t ổn thất). Như vậy điều kiện cân bằng công suất là rất quan trọng, thực tếcông suất tiêu thụtại các phụtải luôn luôn thay đổi, việc biết được quy luật biến đổi này tức làtìm được đồthịphụtải rất quan trọng đối với người thiết kế. Vận hành nhờ đồthịphụtải ta cóthểlựa trọn phương án nối điện hợp lý đảm bảo các chỉtiêu kinh tếkỹthuật nâng cao độtin cậy cung cấp điện. Đồthịphụtải còn cho phép chọn đúng công suất máy biến áp , phân bốtối ưu công suất giữa các nhàmáy điện hoặc giữa các tổmáy trong một nhàmáy điện , từ đóngười vận hành sẽchọn được phương thức vận hành hợp lý, chủ động lập được kếhoạch sửa chữa, đại tu định kỳthiết bị điện. Theo nhiệm vụthiết kếvàcác sốliệu đãcho ta lập được đồthịphụtải ởcác cấp điện áp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC