Đề tài Phân loại tản quyền, phân cấp, phân quyền

Tản quyền, phân cấp, phân quyền là những phương thức tổ chức quyền lực nhà nước. Tư tưởng về tản quyền, phân quyền đã được biết đến, được thực hiện từ thời cổ đại và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện cho tới ngày nay. Việc tổ chức nhà nước theo các phương thức này nhằm đoạn tuyệt với phương thức tập quyền tuyệt đối trong tổ chức quyền lực nhà nước ở chế độ chủ nô, phong kiến. Tản quyền, phân cấp, phân quyền nhằm tránh quyền lực tập trung trong tay một người, một nhóm người để xây dựng cơ chế quyền lực đủ sức ngăn chặn việc lạm quyền và sử dụng quyền lực trái với lợi ích của nhân dân. Theo đó, quyền lực được phân chia thành các nhánh độc lập hoặc giao cho các cấp chính quyền địa, nhưng đồng thời các nhánh quyền lực hoặc các phần quyền lực đó vừa phải có sự liên kết, phối hợp lại vừa kiểm soát, đối trọng lẫn nhau trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước. Đã có nhiều nghiên cứu về tản quyền, phân cấp, phân quyền, bài viết này chỉ đề cập đến các hình thức phân loại chúng.*

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC