Đề tài Phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học hữu cơ Chương 5 và Chương 6 lớp 11 ban cơ bản

Theo tiến trình ñổi m ới giáo dục phổthông từnăm học 2006 – 2007, chúng ta sẽdạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới ởlớp 11 trường trung học phổthông. Hóa học lớp 11 mới (gồm ban cơbản và ban khoa học tựnhiên) ñều có 9 chương cung cấp cho học sinh hệthống kiến thức, kỹnăng phổthông, cơbản và hiện ñại. Sách giáo khoa mới của lớp 11 gồm 2 phần: ðại cương – Vô cơ(có 3 chương), Hữu cơ(có 6 chương). Toàn bộphần hóa hữu ởTrung Học PhổThông gồm 10 chương, trong ñó lớp 11 có 6 chương (chiếm 60%) Có thểnói các chương vềhóa hữu cơlớp 11 là trọng tâm của phần hóa hữu cơ ởtrung học phổthông vì nó cung cấp cho học sinh những kiến thức quan trọng nhất vềhóa hữu cơ. Các kiến thức cơbản và khó, các hợp chất h ữu cơkhó và có nhóm chức quan trọng ñều nằm ở ñây, nhất là kiến thức ñại cương vềhóa hữu cơ. Trong ñó chương 5: Hiñrocacbon no, chương 6: Hiñrocacbon không no là tiếp nối kiến thức chương 4: ðại cương vềhóa hữu cơ. ðây là những hiñrocacbon cụth ểmà khi nghiên cứu chúng học sinh có thểvận dụng, phát triển và mởrộng các kiến thức ñã học ởphần ñại cương Bài tập là phương pháp luy ện tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn và là phương pháp làm tăng tính tích cực của học sinh trong học tập tốt nh ất. Hơn nữa bài tập hóa học có ý nghĩa: ý nghĩa trí dục, ý nghĩa phát triển, ý nghĩa giáo dục. Các mặt này có quan hệmật thiết với nhau. Trí dục Giáo dục Phát triển Hiện nay, có nhiều sách hướng dẫn giải bài tập hóa học có trong sách giáo khoa nhưng chỉ ởgiải ởmức ñộlà ra kết quả, không có chi tiết giải hay sựphân tích cụth ể. ðiều này khiến cho nhiều học sinh chỉchép lại các ph ần mà sách tham khảo 4 ñã giải, không hiểu nguyên nhân tại sao lại nhưvậy? Hoặc việc có hay không nhiều cách giải cho một bài tập? Nhận thức ñược vai trò quan trọng của bài tập hóa học hữu cơmà tiêu biểu là các bài tập chương 5, 6 hóa học hữu cơ11 ban cơbản trong việc dạy - học hóa học ởTrường Trung Học PhổThông nên em ñã chọn ñềtài “tìm hiểu và hướng dẫn giải một sốdạng bài tập hữu cơchương 5 và chương 6 lớp 11 ban cơbản”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC