Đề tài Phân tích chiến lược của công ty BT Group plc

Tên công ty: BT Group plc Chủ tịch: Sir Michael DV (Mike) Rake Giám đốc điều hành và Thành viên Hội đồng quản trị: Ian P. Livingston. Giám đốc Tài chính và Hội đồng Thành viên: Anthony EA (Tony) Chanmugam Trụ sở chính: 81 Newgate Street, London, EC1A 7AJ Điện thoại. 4190816 E-mail: btgroup@bt.com Nhân viên chính thức 92600, hằng năm tăng 5,3%. Các con số chính cho kết thúc kì tài chính tháng Ba, 2011: Bán hàng: 32,783.8 triệu$ Một năm tăng trưởng: 2,4% Lợi nhuận sau thuế: 2,408.0 triệu$ Thu nhập tăng trưởng: 55,5%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC