Đề tài Phân tích công ty

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay phát triển mạnh về quy mô với hơn 530 doanh nghiệp niêm yết .Để chọn ra đối tượng đầu tư tối ưu trong hàng loạt các cổ phiếu niêm yết trên thị trường, Nhà đầu tư cần trang bị cho mình một nền tảng cơ bản để có thể đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp.Đó là bước đầu giúp Nhà đầu tư tìm được đối tượng đầu tư hiệu quả nhất. Cơ chế thị tr¬ường mở ra là động lực rất lớn thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển; nó tạo ra sự năng động trong suy nghĩ, hành động trong sản xuất kinh doanh của mỗi công ty. Tuy nhiên, các thuộc tính của kinh tế thị tr¬ường như¬: Cạnh tranh, các quy luật cung cầu. cần đ¬ược giải quyết một cách thỏa đáng; đó là nhân tố tồn tại và phát triển của mỗi công ty. Đối với tài chính, nó là nhân tố tác động đến chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lư¬ợng sản phẩm dịch vụ. Hầu hết các quyết định về quản trị doanh nghiệp đều xuất phát từ các kết quả đánh giá về mặt tài chính bởi việc xem xét các mục tiêu của công ty, khả năng hoàn vốn đầu tư¬, hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn. đều xem xét d¬ưới góc độ tài chính. Đối với nhà quản lý trực tiếp điều hành công ty, việc phân tích tài chính sẽ đáp ứng được các mục tiêu sau: Đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, rủi ro tài chính. Ngoài ra , phân tích tài chính còn là công cụ để kiểm tra kiểm soát hoạt động quản lý trong công ty. Đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư là người giao vốn của mình cho người khác quản lý và như vậy có thể có những rủi ro. Vì vậy, cần phải đánh giá khả năng sinh lời của công ty mà mình có ý định đầu tư . Khi đó phân tích tài chính là để đánh giá công ty, mà lựa chọn được hướng đầu tư , cơ cấu đầu tư và nơi đầu tư tốt nhất. Từ những vấn đề nêu ở trên cho thấy: phân tích tài chính là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, đánh giá các mặt mạnh, các mặt yếu của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra những quyết định phù hợp với mục đích mà mình quan tâm. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân tích công ty, nhóm chúng em xin chọn đề tài “Phân tích công ty ”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC