Đề tài Phân tích đánh giá chiến lược của công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS

Báo cáo đồ án môn MGT 510 được bao gồm 7 chương và phần mở đầu. Đối tượng nghiên cứu của đồán là chiến lược của Công ty cổphần giải pháp viễn thông NCSvà lý do lựa chọn công ty này, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu được giới hạn ởlĩnh vực cung cấp dịch vụkỹthuật viễn thông. Với mục đích đã chọn thì việc Nghiên cứu các công cụlý thuyết sẽ được sửdụng trong đồán đểphân tích đánh giá chiến lược của công ty NCS là cần thiết. Trong quá trình làm đồán, mô hình DPM và SM sẽ được dùng làm các mô hình chính đểkiểm tra, đánh giá các chiến lược của công ty. Phương pháp nghiên cứu là nội dung quan trọng được đềcập tiếp theo trong đềtài, các mục tiêu cần phải thực hiện. Phương pháp và các nguồn dữliệu thu thập vềchiến lược và thực thi chiến lược tại công ty NCS. Áp dung công cụDPM và SM đểphân tích. Trên cơsởmục đích, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, tôi đã tiến hành Phân tích chiến lược của Công ty cổphần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom). Tập trung vào hiện trạng chiến lược của công ty theo mô hình DPM cũng nhưSM. Nội dung chính gồm giới thiệu vềNCS, phân tích chiến lược theo các yếu tốnhư định vịchiến lược, sứ mệnh và tầm nhìn, phân tích cấu trúc ngành và vịthếcạnh tranh, các kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh. Đinh hướng và tiến trình thực thi chiến lược của doanh nghiệp. Từ kết quảphân tích sẽ Đánh giá các chiến lược hiện tại của Công ty NCS. Xem xét sựgắn kết giữa sứmệnh và quá trình thực thi chiến lược của công ty NCS.Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Các khó khăn hay vấn đềnảy sinh từquá trình gắn kết chiến lược của NCS với môi trường cạnh tranh.Các khó khăn hay vấn đềnảy sinh từquá trình triển khai hay thực thi chiến lược của Công tyNCS. Từkết quảphân tích và đánh giá, đua ra đềxuất hoàn thiện chiến lược hoạt động của Công ty NCS trong lĩnh vực cung cấp dịch vụkỹthuật trong giai đoạn tiếp theo từ2011 đến 2015. Phần cuối cùng là Kết luận, Nêu các kết luận và đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đồán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC