Đề tài Phân tích đất cây trồng

Việt Nam là một nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nào là đất, nước, khoáng sản, thuỷ sản . Để khai thác nguồn tài nguyên đó cần có những nhà nghiên cứu, những nhà phân tích để tìm ra tầm quan trọng cần thiết của nó đối với cuộc sống con người, đối với sự phát triển xã hội, để tìm ra những tính chất vật lí, hoá học của nguồn tài nguyên đó. Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một nước nông nghiệp phát triển, Nghị Quyết đã nhấn mạnh: “Lương thực và thực phẩm là vấn đề bức thiết và rất cơ bản mà chúng ta phải giải quyết ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng ” * Vì vậy, để thực hiện được nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự đóng góp to lớn của nhiều ngành và nhiều lĩnh vực, trong đó Thổ nhưỡng là một trong những lĩnh vực hết sức quan trọng. Để nghiên cứu các quá trình xảy ra trong đất, để có thể áp dụng những biện pháp cải tạo đất, sử dụng phân bón một cách hợp lí, để bố trí cơ cấu cây trồng và định ra những công thức luân canh để có năng suất cao và ổn định hay những chuẩn đón những nguyên nhân bệnh của cây trồng thì không thể không đề cập đến việc phân tích đất. Ngay từ những thời kỳ lịch sử xa xưa con người đã có những hiểu biết nhất định về “Sinh thái học” dù rằng họ không biết thuật ngữ này. Có thể nêu lên những công trình có đề cập đến “Sinh thái học” như: theo Phrate (317 - 286 TCN) người khai sinh môn học thực vật học đã chú ý đến ảnh hưởng của thời tiết, màu đất đến sự sinh trưởng, tuổi thọ của cây và thời kỳ quả chín, tác động qua lại giữa thảm thực vật với địa hình, địa lí.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC