Đề tài Phân tích đầu tư trong hệ thống doanh nghiệp Nhà nước

- Đầu tư là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. - Đầu tư phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc chỉ dùng vốn trong hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất (nhà xưởng thiết bị.) và tài sản trí tuệ (tri thức, kỹ năng.), gia tăng năng lực sản xuất, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển. - Đầu tư tài chính là loại đầu tư trong đó người có tiền bỏ ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá trên thị trường tiền tệ, thị trường vốn để được hưởng lãi suất định trước. - Đầu tư thương mại là loại đầu tư trong đó người có tiền mua hàng hóa và bán ra với giá cao hơn để hưởng chênh lệch giá khi mua và khi bán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC